Inhoudsopgave

Voorwoord

1  De Straat

1.1   Het doel van de straat

1.2   Belangengroepen

1.3   Verhardingssoorten

1.4   Beheer

2  De ondergrond en het zandbed

2.1   Doel en samenstelling ondergrond

2.2   Vorst en opdooiverschijnselen

2.3   Alternatieven voor ophoogzand

2.4   Voorwoord bodemonderzoek en grondmechanische aspecten

2.4.1   Bodemonderzoek

2.4.2   Grondmechanische aspecten

3  Verdichten, eisen, controle verdichting

3.1   Wat is verdichten

3.2   Eisen aan verdichting

3.3   Controleren resultaat van verdichting

3.4   Rioleringswerken, -sleuven en werken (na) bij bomen

3.4.1   Kwaliteit van verdichting sleuf

3.4.2   Andere methoden van verdichten sleuven

3.4.3   Funderingsadviezen bij aanleg riolering

3.4.4   Werken (na) bij bomen en boomgaten

3.4.5   De 10 geboden voor de bouw of de aanleg van werken nabij bomen

4  Dimensionering en (echte) fundering

4.1   Zettingen

4.2   Dimensioneren

4.3   Funderingsmaterialen

5  Onderhoudscycli en CROW Wegbeheer

5.1   Cycli - & onderhoudsfrequenties

5.2   (Rationeel) CROW Wegbeheer

6  Riolen en regenwater

6.1   Wateroverlast

6.2   Bepaling aantal kolken

7  Voegwerk en dilatatievoegen: normale voegen, dilatatie voegen

8  Kwaliteit en bestratingsnormen

8.1   Kwaliteitsaanduidingen

8.2   Bestratingsnormen

8.3   Opmerkingen bestratingsnormen

8.4   Hakrichting en andere praktische zaken

9  Mechanisch aanbrengen elementenverharding

9.1   De essentie van de CROW publicatie nr. 282, de matrix voor aanbrengen elementenverharding

10  Kleinplaveisel

10.1   Materialen en afmetingen

10.2   Verbanden kleinplaveisel

10.2.1   Waaierverband

10.2.2   Schelpenverband

10.2.3   Segmentverband

10.2.4   Schubbenverband

10.3   Eisen en richtlijnen voor uitvoering kleinplaveisel

11  Materiaaleisen en keuringsvoorschriften

11.1   Soorten kwaliteitsverklaringen (ce, komo, attest, certificaat)

11.1.1   Europese CE markering – komo certificaat

11.1.2   Soorten kwaliteitsverklaringen

11.1.3   Soorten keuringen – bemonsteren partijen

11.2   Voorschriften en eisen voor straatbakstenen

11.2.1   Definities voor straatbakstenen

11.2.2   Kwaliteitseisen voor straatbakstenen

11.3   Voorschriften en eisen voor betonstraatstenen

11.3.1   Definities voor betonstraatstenen

11.3.2   Kwaliteitseisen voor betonstraatstenen

11.4   Voorschriften en eisen voor betontegels

11.4.1   Definities voor betontegels

11.4.2   Kwaliteitseisen voor betontegels

11.5   Voorschriften en eisen voor betonbanden

11.5.1   Definities voor betonbanden

11.5.2   Kwaliteitseisen voor betonbanden

11.6   Voorschriften en eisen voor kolken en voor pvc buizen

11.6.1   Kolken

11.6.2   P.v.c buizen

12  De Kunst van Infiltrerende Bestrating

12.1   Doel en situering infiltrerende bestrating: Inleiding, vervuilingen, geschiktheid locaties

12.2   Ontwerp: Maatgevende regenbui, grondwaterstand, ondergrond, fundering, scheidingslaag, dwarsprofiel

12.3   Duurzaamheid, Beheer en Onderhoud: Infiltratiecapaciteit als functie van tijd, conclusies onderzoeken

         Colofon: Geraadpleegde kennisbronnen.

 

Geraadpleegde literatuur en websites

Bijlagen

1  Controle op gestelde banden

2  Soorten kantopsluitingen en aanbrengen banden

3  Algemene begrippen straatprofielen

4  Algemene begrippen trottoirprofielen

5  Wang-, kruin-, Naaldstenen & straatprofielen vrije afwatering

6  Berekeningen kruinhoogte buitenwegen en stadsstraten

7  Bepalen wanghoogten met Algemene methode

8  Goten en berekenen gootconstructies

9  Uitzetten van goten en molgoten

10  Eisen passtukken en blokhoeken

11  Profiel haakse kruising niet hellend

12  Profiel haakse ontmoeting niet hellend

13  Gedetailleerde visuele inspectie koac-npc

14  Gedetailleerde visuele inspectie formulier