De eisen voor SEB Erkenning

Hieronder staan de eisen waaraan een SEB deelnemer moet voldoen om een erkend en gecertificeerd bestratingsbedrijf te kunnen en mogen zijn:

 1. Arbo en Veiligheid
 2. Controle
 3. Opleidingen

Arbeidsomstandigheden en veiligheid

Eén van de onderdelen in het programma van eisen zijn de arbeidsomstandigheden en veiligheid van het personeel tijdens het werk. Elk bedrijf, dat wil deelnemen aan de Erkenningsregeling, verplicht zich om over een ARBO-beleidsplan (RI&E + Plan van Aanpak) in combinatie met het ARBO – jaaractieplan te beschikken en dat ook na te leven. Zo worden goede arbeidsomstandigheden gegarandeerd. Dit komt niet alleen de veiligheid, maar ook de kwaliteit van het werk ten goede.

Controle

De SEB onderzoekt of de deelnemer de uit de deelnemingsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen nakomt. De SEB heeft hiertoe enkele onafhankelijke auditors benoemt. Het deelnemend bedrijf wordt minstens één maal per jaar onderworpen aan een controle.

Opleidingen

Een ander belangrijk onderdeel van de verplichtingen, die een deelnemer op zich neemt, is het vakbekwaamheidsniveau van de medewerkers. Tenminste 60% van de in het bedrijf werkzame straatmakers dient te voldoen aan een aantal eisen, die op dit gebied gesteld worden. Om het percentage van 60% te verwezenlijken en te handhaven, geldt een verplichting voor opleiding en nascholing van de medewerkers. Ook dit is weer een instrument waarmee continue aan de kwaliteit van het bestratingsbedrijf gewerkt wordt.

Klachten

Een ieder kan een klacht indienen bij de SEB over het niet nakomen van de verplichtingen met uitzondering van de kwaliteitsnormen. Tegen het niet nakomen van de geldende kwaliteitsnormen kunnen uitsluitend klachten worden ingediend door de opdrachtgever. Een onafhankelijke Commissie van Beroep zal de klachten in behandeling nemen.

Artikel 13 Verplichtingen

Iedere deelnemer verplicht zich tot:

 • Blijven voldoen aan de toelatingsvoorwaarden
 • Bestratingswerkzaamheden uit te voeren met inachtneming van de geldende kwaliteitsnormen, behoudens het geval dat door een opdrachtgever schriftelijkeen afwijkende opdracht wordt verstrekt
 • Nakomen van de uit het Arbobeleids- en-jaarplan voortvloeiende verplichtingen
 • In uitoefening van het bestratingsbedrijf niets te doen en alles na te laten waardoor hij in strijd zou komen met wat een ondernemer in het bestratingsbedrijf betaamt jegens een andere ondernemer die aan deze Erkenningsregeling is onderworpen
 • Onderwerpen aan controles en onderzoeken door of vanwege de SEB
 • Wijziging in de voor het recht op inschrijving van belang zijnde gegevens te melden bij de SEB binnen twee weken nadat de wijziging aan hem bekend is geworden of bekend had kunnen zijn
 • Desgevraagd de SEB gegevens te verstrekken die nodig zijn voor beoordeling van de vraag of de deelnemer voldoet aan de voorwaarden gesteld bij of krachtens de Erkenningsregeling
 • Uitdragen van het beeldmerk
 • Datgene te doen wat voor een goede uitvoering van de Erkenningsregeling noodzakelijk en dienstig is
 • Uitvoering te geven aan een uitspraak van de Commissie van Beroep, dan wel aan een onherroepelijk besluit van de SEB
 • Betalen van een jaarlijkse bijdrage