Hoofdstuk 12 De Kunst van Infiltrerende Bestrating

Door de toenemende behoefte aan het toepassen van infiltrerende bestrating zag ik - als auteur van het boek: " De kunst van Straatbouw en Straatwerk - het belang in tot het samenstellen van een geheel nieuw Hoofdstuk op dit vaktechnisch gebied. Ik raadpleegde vele kennisbronnen en combineerde de inhoud daarvan met mijn eigen kennis en ervaring. Bovendien liet ik mij inspireren door de exposanten op de beursvloer van de Expo 'Water in de Openbare Ruimte' te Houten; zowel in het najaar van 2016 als in het najaar van 2017. Ik heb het concept - Hoofdstuk aan vele betrokkenen ter becommentariëring toegezonden en daarna waar nodig aangepast aan de ontvangen reacties. Ik denk niet dat ik met dit nieuwe Hoofdstuk 12 het 'wiel' heb uitgevonden, maar mijn streven is geweest om de beschikbare vakkennis en - kunde overzichtelijk en objectief op een rij te zetten.

INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 12: De Kunst van Infiltrerende Bestrating

Par. 12.1: Doel en situering infiltrerende bestrating: Inleiding - vervuilingen - geschiktheid locaties;

Par. 12.2: Ontwerp: Maatgevende regenbui - grondwaterstand - ondergrond - fundering & LA coëfficiënt - scheidingslaag (geotextiel) - straatlaag - toplaag - voegen & voegvulling - aftrillen & invegen - voorbeeld dwarsprofiel;

Par. 12.3: Duurzaamheid, Beheer & Onderhoud: Infiltratiecapaciteit als functie van de tijd - conclusies onderzoeken Nederland en België - dagelijks onderhoud - klein onderhoud - groot onderhoud;

Colofon: Lijst met geraadpleegde kennisbronnen.