Verplichtingen voor deelname aan de SEB

De eisen voor SEB erkenning staan beschreven in het bestratingsboek Hoofdstuk 12. In het kort komt het er op neer dat voldaan moet worden aan de volgende voorwaarden:

  • Elk bedrijf dat wil deelnemen verplicht zich om over een Arbobeleidsplan te beschikken.
  • Ten minste 60 % van de in het bedrijf werkzame straatmakers dient gediplomeerd te zijn.
  • De bestratingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd met inachtneming van de geldende kwaliteitsnormen, met de verplichting tot het uitdragen van het SEB beeldmerk.
  • In de uitoefening van de bedrijfsvoering mag niets worden gedaan dat in strijd is met wat van een ondernemer in het bestratingsbedrijf mag worden verwacht (jegens een andere ondernemer en/of opdrachtgever).
  • Zich te onderwerpen aan controles en onderzoeken door of namens de SEB.
  • Uitvoering te geven aan een uitspraak van de Commissie van Beroep, dan wel aan een onherroepelijk besluit van de SEB.

Ga naar http://www.seb.nl/pages/5/Erkenning.html voor meer informatie.