Verplichtingen voor deelname aan de SEB

De eisen voor SEB erkenning komen in het kort er op neer dat voldaan moet worden aan de volgende voorwaarden:

  • Elk bedrijf dat wil deelnemen verplicht zich om over een Arbobeleidsplan te beschikken.
  • Ten minste 60 % van de in het bedrijf werkzame straatmakers dient gediplomeerd te zijn.
  • De bestratingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd met inachtneming van de geldende kwaliteitsnormen, met de verplichting tot het uitdragen van het SEB beeldmerk.
  • In de uitoefening van de bedrijfsvoering mag niets worden gedaan dat in strijd is met wat van een ondernemer in het bestratingsbedrijf mag worden verwacht (jegens een andere ondernemer en/of opdrachtgever).
  • Zich te onderwerpen aan controles en onderzoeken door of namens de SEB.
  • Uitvoering te geven aan een uitspraak van de Commissie van Beroep, dan wel aan een onherroepelijk besluit van de SEB.

Ga naar http://www.seb.nl/pages/5/Erkenning.html voor meer informatie.